Aktuality

  • Nábor na kurzy Baletu pokračuje!

    Nábor na kurzy Baletu pokračuje!

    Zápis do kurzu baletu pro dospělé, začátečníky a mírně pokročilé pokračuje. Volejte! Tel.: 605 345 664

    Read More
  • 1

Podmínky pro žáky baletního studia - Organizační řád

Tyto podmínky pro žáky upravují smluvní vztah, kdy na straně jedné je poskytovatel výuky – „Baletní studio - škola Nataliyi Misiury“ NATALI klasik s.r.o. Sídlo Praha - Nové Město, Náplavní 2011/5, PSČ 120 00 IČO 24691551 zapsaná do Obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. č. 166467 (dále baletní škola) a na straně druhé žák – zákonný zástupce dítěte (dále jen žák).

Žák souhlasí se zpracováním svých osobních údajů baletní školou, pro účely vyplývajících ze smluvního vztahu a bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při přihlášení – objednávce uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat baletní školu o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů žáka může baletní škola pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou baletní školou bez předchozího souhlasu žáka předávány dalším třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
Žák souhlasí se zasíláním informací souvisejících s poskytovanými službami baletní školy na svou elektronickou adresu, případně na mobilní telefon.

Povinnosti žáka baletní školy

Žák je povinen řídit se pokyny pedagogů, udržovat klid a pořádek, šetřit zařízení a vybavení budovy baletní školy, kde se lekce koná, přičemž odpovídá za škodu jím způsobenou.
Žák baletní školy je povinen dodržovat pokyny vyučujícího k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž je seznámen vždy na začátku školního roku.
Pojištění žáka pro případ úrazu musí žák zabezpečit individuálně nebo jeho zákonný zástupce, a to s účinností nejpozději ode dne zahájení školní docházky, v trvání docházek na lekce.

Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků

Zákonní zástupci nezletilého žáka jsou povinni zabezpečit, případně sledovat jeho řádnou a pravidelnou docházku na výuku a na všechny předem dohodnuté zkoušky. Na ztíženou zdravotní způsobilost dítěte a na případné zdravotní obtíže musí vyučujícího neprodleně upozornit. Dále je povinen jej včas informovat o nepřítomnosti dítěte ve výuce. Účast s nemocí ve výuce je zakázána. Zákonný zástupce má rovněž povinnost sledovat dění v baletní škole, které je průběžně aktualizované na internetových stránkách.

Povinnosti vedení baletní školy

Baletní škola má povinnost zajistit žákům kvalitní odbornou výuku dle předem domluveného rozsahu a rozvrhu. Na požádání zákonného zástupce jej musí informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. V případě nemoci vyučujícího pedagoga, zajistí vedení školy odpovídající suplování či náhradní výuku.

PROVOZNÍ DOBA A USPOŘÁDÁNÍ VÝUKY

Výuka v baletní škole probíhá celoročně. Vyučování probíhá dle aktuálního rozvrhu. Individuální lekce probíhají v termínech dle domluvy baletní školy a žáka. Celoroční výuka měla by obsahovat přibližně 70. vyučovacích hodin v délce trvání 90 min. Tohle je pouze doporučení nikoliv podmínka.
Děti jsou rozřazeny do tříd dle věku a pokročilosti od 5 do 10 let, od 11do 15. Pedagog je oprávněn dle vlastního zvážení doporučit zařazení žáka do ročníku, který nejlépe odpovídá jeho momentálním schopnostem, a to i změnou v průběhu školního roku.

Platba

Platba za výuku bude hrazena v hotovosti oproti písemnému potvrzení, nebo formou bezhotovostního převodu na bankovní účet předem nastoupením na výuku. Školné hrazeno měsíčně. Po domluvě hodinově.
Žák je povinen docházet na vyučovací hodiny pravidelně podle stanoveného rozvrhu včas.
Každou nepřítomnost je třeba hlásit vyučujícímu pedagogovi, nezletilí s písemnou omluvenkou od rodičů. Pozdní docházka a zameškané hodiny žákem se nenahrazují.
V případě zrušení hodiny ze strany pedagoga nahrazuje se hodina v jiném termínu podle domluvy.